Pravidla soutěže

Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže společnosti Edenred CZ s.r.o. s názvem „Ticketka“ na území České republiky. Podmínky a pravidla soutěže mohou být měněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Provozovatelem a organizátorem soutěže je:
Edenred CZ s.r.o.
se sídlem Na Poříčí 1076/5, 11000 Praha 1, Česká republika
IČO: 24745391
DIČ: CZ24745391
(dále jen „provozovatel“).

2. Spotřebitelská soutěž „Ticketka“:
„Ticketka“ (dále jen „soutěž“) je název spotřebitelské soutěže, kterou provozovatel připravil jako benefit pro uživatele poukázek Ticket Restaurant®
Soutěž bude probíhat v termínu od 12.6. 2014 do odvolání na území České republiky (dále jen „doba konání soutěže“).

3. Technický servis zajišťuje:
X Production s.r.o.
se sídlem Filipinského 36, 61500 Brno, Česká republika
IČO: 26304422
DIČ: CZ26304422
(dále jen „X Production“)

4. Podmínky účasti:
Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území ČR, která provede řádnou registraci a postupuje dle podmínek uvedených níže (dále jen „účastník“ nebo „sběratel“).

5. Výhry v soutěži:
Do soutěže je vloženo 200 ks výher v podobě 1 ks poukázek Ticket Restaurant® v nominální hodnotě 100 Kč (dále jen „okamžitá výhra Classic“), tj. celkem v hodnotě 20.000,- Kč
Dále je do soutěže vloženo 20 ks výher v podobě 5 ks poukázek Ticket Restaurant® v nominální hodnotě 500 Kč (dále jen „okamžitá výhra Gold“), tj. celkem v hodnotě 10.000,- Kč.

6. Způsob registrace a vyplnění soutěžních náležitostí
Do soutěže je možné se registrovat dvojím způsobem, přičemž si zákazník zvolí právě jeden z možných.
Zákazník se do soutěže registruje a vyplňuje svoji platnou e-mailovou adresu a heslo

 • buď na webu www.ticketka.cz (dále jen „webová aplikace“)
 • nebo prostřednictvím aplikace pro chytré telefony s názvem „Ticketka“ (dále jen „mobilní aplikace“). Aplikace je dostupná pro chytré telefony s operačním systémem iOS nebo Android a instaluje se standardním způsobem pro daný operační systém.

 
Princip soutěže spočívá ve sběru 2 typů virtuálních poukázek (dále jen „Ticketek“) a to:

 • Ticketka Classic – dostupná každý pracovní den
 • Ticketka Gold – dostupná pouze v náhodně určených dnech. O její dostupnosti je sběratel předem informován:
  • Ve webové a mobilní aplikaci v rámci novinek – 3 dny předem
  • Na registrační E-mail – v den, kdy je možné Ticketku Gold získat
  • V mobilní aplikaci v rámci systémové notifikace – v den, kdy je možné Ticketku Gold získat


Pro získání Ticketky je nutný přístup k internetu. Získané Ticketky jsou evidovány u každého sběratele prostřednictvím speciálního systému na serveru X Production a sběratel je vidí buď ve webové aplikaci, nebo v mobilní aplikaci.

Sběr Ticketek v mobilní aplikaci
Sběratel může Ticketku získat tak, že navštíví restauraci, kde je Ticketka dostupná. Uživatel pak přímo na místě zvolí v aplikaci konkrétní restauraci, ve které se nachází, a klikne na tlačítko „Sebrat Ticketku“ čímž Ticketku získá. Může také případně danou restauraci ohodnotit. Je možné získat pouze jednu Ticketku za den.

Sběr Ticketek ve webové aplikaci
Sběratel získá Ticketku takovým způsobem, že zapíše svůj oběd do obědového deníčku. Může si také nechat spočítat zdravotní benchmark vůči svému fyzickému profilu, pokud má v registračním profilu vyplněné i nepovinné údaje, které jsou k výpočtu benchmarku nutné. Je možné získat pouze jednu Ticketku za den.

Zapojení do soutěže o okamžité výhry Classic a Gold
Sběratel je do soutěže o okamžitou výhru zapojen automaticky. Webová nebo mobilní aplikace sama zaznamená datum a přesný čas získání Ticketky a zapíše ji do soutěžního seznamu sebraných Ticketek.

7. Způsob výběru výherců
Výherci budou vybráni podle níže popsané mechaniky.

Okamžitá výhra Classic
Výhru získávají sběratelé, kteří splnili podmínky uvedené v těchto pravidlech a jejichž sebraná Ticketka Classic byla na soutěžní seznam na serveru X Production zaregistrována vždy jako každá 300. v pořadí všech platných sebraných Ticketek Classic po dobu konání soutěže. Systém na serveru X Production vyhodnotí výhru ihned po zápisu výherní Ticketky na soutěžní seznam a výherce je o výhře okamžitě informován prostřednictvím webové nebo mobilní aplikace, ve které výherní Ticketku sebral. Maximální počet okamžitých výher Classic pro všechny sběratele po dobu konání soutěže je celkem 200ks.

Okamžitá výhra Gold
Výhru získávají sběratelé, kteří splnili podmínky uvedené v těchto pravidlech a jejichž sebraná Ticketka Gold byla na soutěžní seznam na serveru X Production zaregistrována vždy jako každá 300. v pořadí všech platných sebraných Ticketek Gold v rámci doby konání soutěže. Systém na serveru X Production vyhodnotí výhru ihned po zápisu výherní Ticketky na soutěžní seznam a výherce je o výhře okamžitě informován prostřednictvím webové nebo mobilní aplikace, ve které výherní Ticketku sebral. Maximální počet okamžitých výher Gold pro všechny sběratele po dobu konání soutěže je celkem 20ks.

8. Oznámení o výhře
Výherci okamžité výhry Classic nebo Gold jsou o výhře informováni přímo v aplikaci bezprostředně po sebrání výherní Ticketky. Dále je na jejich registrační email, spolu s informací o výhře, zaslán odkaz na webový formulář, jehož vyplněním a odesláním poskytnou svoje kontaktní údaje, které jsou nezbytné pro předání výhry.

9. Distribuce výher
Výhercům budou výhry doručeny prostřednictvím České pošty do 20 kalendářních dní ode dne následujícího po dni, během kterého poskytli své kontaktní údaje. Pokud výherce neposkytne potřebné kontaktní údaje do 20 kalendářních dní od vyzvání, jeho nárok na výhru zaniká.

10. Všeobecné podmínky

 1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 2. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají ve prospěch Pořadatele soutěže. Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za poškození či ztrátu spojené s dodávkou výher.
 3. Do soutěže budou zařazeny pouze platné soutěžní registrace provedené pomocí webové nebo mobilní aplikace. Platnou soutěžní registrací se rozumí taková registrace, která je zadána v souladu s těmito soutěžními pravidly. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech údajů v evidovaných soutěžních registracích.
 4. U všech sebraných Ticketek v rámci soutěže bude evidován záznam obsahující registrační e-mail sběratele, datum a čas sebrání a typ sebrané Ticketky. Takto získané informace jsou rozhodující pro určení výherců a řešení případných reklamací.
 5. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru.
 6. Společnost X Production, Organizátor ani Pořadatel nejsou odpovědní za funkčnost sítí mobilních operátorů a internetových sítí.
 7. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.
 8. Pořadatel nebo Organizátor soutěže je, s předchozím písemným souhlasem X Production, oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikovány na propagačních materiálech v souvislosti se Soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná, úplná a konečná.
 9. Soutěžící odesláním Soutěžní registrace uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže Pořadateli za účelem vyhodnocení soutěže, nabízení účasti v nové soutěži (souhlas s užitím poskytnutého tel. čísla) a k dalšímu marketingovému zpracování, zejména se jedná o souhlas s užitím poskytnutého jména, adresy, fotografie nebo obrazového materiálu ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele, a to po dobu 1 roku od udělení souhlasu resp. od odeslání Soutěžní registrace. Zároveň soutěžící uděluje souhlas technickému správci X Production ke zpracování osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže za účelem vyhodnocení soutěže. Tento souhlas je platný pouze pro účely vyhodnocení a zaniká ke dni předání všech získaných osobních údajů a zpracovávaných vyhodnocení Pořadateli soutěže a to nejpozději do 14 dní od ukončení soutěže. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může tento souhlas kdykoli bezplatně na adrese Pořadatele odvolat.
 10. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele, Organizátora a společnosti X Production a rodinní příslušníci těchto zaměstnanců.
 11. Tato pravidla soutěže jsou k dispozici na webových stránkách Pořadatele soutěže na adrese www.ticketka.cz a zároveň jsou uložena v písemné podobě v jeho sídle.

FOOD – evropský program pro kvalitní a vyvážené stravování zaměstnanců během pracovního dne.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím Další informace